Udskiftning af vinduer og døre i boligbebyggelse samt Facadebeklædning

Baggrund for opgaven

BO-Vest Buerne dækker over 3 forskellige bebyggelser hos BO-Vest – Buerne, som består af 3 afdelinger (Rimbuen, Ekskebuen og Oldbuen).

Hver afdeling består af 5-6 boligblokke i 1-2 etager og i alt 142 boliger, som er fordelt på rækkehuse/familieboliger.

Buerne er opført 1980´erne og er tidstypisk med et blandet facadeudtryk bestående af forskellige lette beklædninger som facadebrædder og indslag af tunge facader i murværk.

Torkil Laursen A/S har indledningsvist udarbejdet en tilstandsrapport for bebyggelsen. Med baggrund i denne har bygherre i samråd med os besluttet omfang af renoveringen.

Projektet

Projektet har omfattet udarbejdelse af detailprojekt for udskiftning af vinduer- og dørpartier, reparation/udskiftning af facadebeklædning, reparation af sokler, udvendig efterisolering af gavle og en mindre tilbygning. I forbindelse med udskiftningen er dag lagt særlig vægt på energiforbedringer samt den fremtidig drift og vedligeholdelse.

Der har været fokus på fastholdelse af det arkitektoniske udtryk og derfor har det en prioritering af have fokus på at præstere æstetiske og funktionelle løsninger indenfor de økonomiske rammer. Derfor er der valgt materialer, som passer til det eksisterende bygningsudtryk.

Alle vinduer og døre i boligerne er udskiftet til materialer og kvalitet, som sikrer et lille fremtidigt vedligehold.

Udvalgte gavle er efterisoleret udvendigt, så energioptimering opnås.

Alle sokler er efterset og en stor del af disse er renoveret. 

Beskadiget facadebrædder er udskiftet.

Processen – beboerinddragelse

Projektet er udviklet i tætsamarbejde og dialog med driften, byggeudvalg og BO-VEST.

Der har været afholdt beboermøde for at orientere om løsninger og udførelsesfasen. Under hele projektet har der været afholdt byggeudvalgsmøder.

Projektet udførtes mens bygningen var i drift og uden genhusning.

Byggeriet udførtes i etaper for at minimere gener for beboerne, for opsamle erfaring fra de enkelte etaper som kan videreføres til de næste blokke.

Der er udført tilbygning til en bolig i 2 etager som indeholder udvidelse af værelser og badeværelser.

DATA

Klient: Albertslund boligselskab v. BO-VEST
Bygherre: Albertslund boligselskab
Periode: 2018
Formål: Udskiftning af vinduer og døre i boligbebyggelse samt Facadebeklædning
Ydelser: Totalrådgivning – Registrering – Tilstandsvurdering – Projekteringsledelse – Detailprojektering – Byggeledelse og fagtilsyn – 1-årsgennemgang

Kontakt os for yderligere oplysninger: